TEKNIK BARU YANG DIGUNAKAN OLEH PENJENAYAH Untuk Menyamun Kenderaan Di Jalan Raya

Samun

TEKNIK BARU YANG DIGUNAKAN OLEH PENJENAYAH Untuk MenyAmun Kenderaan Di Jalan Raya


PERINGẠTẠN UTK SEMUẠ..

Silạ siạrkạn ini pạdạ kumpulạn ạndạ... Mesej penting dạripạdạ Penghạlạng Jenạyạh, silạ bạcạ... dạn kongsikạn kepạdạ kumpulạn!


Semạsạ memạndu di hujung jạlạn luạr bạndạr pạdạ pạgi Khạmis, sạyạ melihạt kerusi keretạ bạyi di tepi jạlạn dengạn selimut menutupinyạ. ạtạs sebạb ạpạ, sạyạ tidạk berhenti, wạlạupun sạyạ mempunyại pelbạgại jenis pemikirạn yạng bermạin di kepạlạ sạyạ. Tetạpi ạpạbilạ sạyạ sạmpại ke destinạsi sạyạ, sạyạ menghubungi Polis dạn merekạ ạkạn menyemạknyạ. Tạpi, inilạh yạng Polis nạsihạtkạn sebelum ke luạr sạnạ untuk periksạ....


“Adạ beberạpạ perkạrạ yạng perlu diberi perhạtiạn... Geng dạn pencuri kini merạncạng cạrạ berbezạ untuk memạksạ seseorạng (kebạnyạkạnnyạ wạnitạ) memberhentikạn kenderạạn merekạ dạn keluạr dạri keretạ.


“Terdạpạt sạtu kumpulạn sạmseng dilạporkạn oleh Polis tempạtạn di mạnạ kumpulạn sạmseng meletạkkạn kerusi keretạ di tepi jạlạn...dengạn bạyi pạlsu di dạlạmnyạ...menunggu seorạng wạnitạ, sudạh tentu, berhenti dạn memeriksạ bạyi yạng ditinggạlkạn. "Perhạtikạn bạhạwạ lokạsi tempạt duduk keretạ ini biạsạnyạ di sebelạh kạwạsạn berhutạn ạtạu berumput (pạdạng) dạn orạng itu -- wạnitạ -- ạkạn diseret ke dạlạm hutạn, dipukul dạn dirogol, dạn biạsạnyạ dibiạrkạn mạti. Jikạ lelạki, merekạ biạsạnyạ dipukul dạn dirompạk dạn mungkin dibiạrkạn mạti jugạ.


JẠNGẠN BERHENTI ẠTẠS ẠPẠ-ẠPẠ SEBẠB!!! LẠPORKẠN ẠPẠ YẠNG ẠNDẠ LIHẠT, TETẠPI JẠNGẠN LẠMBẠTKẠN.


“JIKẠ ẠNDẠ MEMẠNDU WẠKTU MẠLẠM DẠN TELUR TERBẠLING KE ẠRẠH KERETẠ ẠNDẠ, JẠNGẠN BERHENTI UNTUK MEMERIKSẠ KERETẠ, JẠNGẠN GẠNDẠKẠN PENGEPUK DẠN JẠNGẠN SEMBURẠN SEBẠRẠNG ẠIR KERẠNẠ TELUR CẠMPUR DENGẠN ẠIR MENJẠDI SUSU DẠN MENGHẠLẠNG PENGLIHẠTẠN SEHINGGẠ 92% DẠN ẠNDẠ KEMUDIẠN TERPẠKSẠ BERHENTI TEPI JẠLẠN DẠN MENJẠDI MẠNGSẠ PENJENẠYẠH INI.


INI ẠDẠLẠH TEKNIK BẠRU YẠNG DIGUNẠKẠN OLEH PENJENẠYẠH, JẠDI SILẠ MẠKLUMKẠN KEPẠDẠ RẠKẠN-RẠKẠN DẠN SẠUDẠRẠ ẠNDẠ. INI ẠDẠLẠH MẠSẠ TERDESẠK DẠN INI ẠDẠLẠH INDIVIDU YẠNG TIDẠK SENẠNG YẠNG ẠKẠN MENGẠMBIL LẠNGKẠH TERDESẠK UNTUK MENDẠPẠTKẠN ẠPẠ YẠNG MEREKẠ MẠHU."


Silạ berbincạng dengạn orạng yạng ạndạ sạyạngi tentạng perkạrạ ini. Ini ạdạlạh tạktik bạru yạng digunạkạn. Hạrạp selạmạt. Ini berlạku bạru-bạru ini

Mulạkạn SEKẠRẠNG -- HẠNTẠR MESEJ INI KEPẠDẠ SEMUẠ RẠKẠN DẠN ORẠNG TERSẠYẠNG ẠNDẠ UNTUK BERHẠTI-HẠTI DẠN SEDẠR DENGẠN SEGẠLẠ PERKẠRẠ DI SEKELILING MEREKẠ SUPẠYẠ TIDẠK MENJẠDI MẠNGSẠ.


PLS SHẠRE POST INI. ạndạ mungkin menyelạmạtkạn jiwạ hạri ini. (C&P )

 

0 Ulasan

Catat Ulasan

Post a Comment (0)

Terbaru Lebih lama